Mountains and Lakes 001 - Medford, OregonMountains and Lakes 002 - YosemiteMountains and Lakes 003 - YosemiteMountains and Lakes 004 - YosemiteMountains and Lakes 005 - YosemiteMountains and Lakes 006 - YosemiteMountains and Lakes 007 - YosemiteMountains and Lakes 008 - YosemiteMountains and Lakes 009 - Ashland, OregonMountains and Lakes 010 - Crater Lake, OregonMountains and Lakes 011 - Diamond Lake, OregonMountains and Lakes 012 - Crater Lake, OregonMountains and Lakes 013 - Painted Hills, OregonMountains and Lakes 014 - Lake Siskiyou, CaliforniaMountains and Lakes 015 - Crater Lake, OregonMountains and Lakes 016 - Crater Lake, OregonMountains and Lakes 017 - Crater Lake, OregonMountains and Lakes 018 - Crater Lake, OregonMountains and Lakes 019 - Lake Siskiyou, CaliforniaMountains and Lakes 020 - Crater Lake, Oregon